Regulamin konkursu Grand Press Photo 2017

Regulamin konkursu Grand Press Photo 2017

Art. 1.
Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Mazowieckiej 63/2 (60-623 Poznań), KRS: 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 (dalej „Organizator”) ogłasza Grand Press Photo 2017 – ogólnopolski konkurs fotografii prasowej, w którym oceniane będą zdjęcia zawodowych fotografów wykonane między 1 kwietnia 2016 roku a 31 marca 2017 roku – z zamiarem publikacji w prasie.
Konkurs – z wyłączeniem kategorii Portfolio – przeznaczony jest wyłącznie dla osób zajmujących się fotografią zawodowo, czyli dla fotoreporterów zatrudnionych w redakcjach mediów bądź w agencjach fotograficznych oraz dla freelancerów pracujących dla różnych redakcji lub agencji.

Art. 2.
W konkursie przyznawana jest główna nagroda Grand Press Photo za Zdjęcie Roku.
Zostanie nim fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, niepozbawiona oryginalnej wizji autora, wykonana przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera.
Zdjęcie Roku zostanie wybrane spośród prac nadesłanych w grupie zdjęć pojedynczych i reportaży. Musi zostać wykonane w terminie objętym tym konkursem.

Art. 3.
Autor Zdjęcia Roku otrzyma w nagrodę 10 tys. zł.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są corocznie przez redakcję miesięcznika „Press” i podawane na jego łamach. Efektem konkursu będzie wystawa pokonkursowa obejmująca prace, które przeszły do finałowego etapu.

Art. 4.
Oprócz nagrody głównej przyznane zostaną nagrody w kategoriach.
1. W grupie zdjęć pojedynczych są to kategorie:
– Wydarzenia,
– Życie codzienne,
– Ludzie,
– Sport,
– Środowisko,
– Kultura i rozrywka
– Portret
2. W grupie fotoreportaży są to kategorie:
– Wydarzenia,
– Życie codzienne,
– Ludzie,
– Środowisko.
Nagrody będą przypadały w poszczególnych kategoriach oddzielnie za zdjęcia pojedyncze i oddzielnie za fotoreportaże.
Wśród zdjęć pojedynczych w każdej kategorii mogą zostać przyznane nagrody: pierwsza, druga i trzecia.
Wśród fotoreportaży w każdej kategorii mogą zostać przyznane nagrody pierwsza i druga.
3. Oddzielną kategorią jest Projekt dokumentalny.
Jako projekt dokumentalny rozumie się materiał zdjęciowy dotyczący określonej tematyki mający charakter dokumentu. Praca musi być wynikiem długoterminowego (co najmniej w dwóch latach kalendarzowych) zajmowania się autora danym tematem. Tematycznie projekt powinien dotyczyć jakiegoś obszaru życia społecznego, politycznego, gospodarczego, historii, kultury itp. i mieć walor informacyjno-poznawczy.
W kategorii Projekt dokumentalny mogą zostać przyznane nagrody pierwsza i druga.
4. Kategoria Portfolio przeznaczona jest dla uczniów szkół fotograficznych, wydziałów i kierunków ze specjalizacją fotografia, którzy w ramach tej nauki (co najmniej rocznej) zajmują się fotografią dokumentalną i informacyjną z zamiarem publikacji w mediach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie Grand Press Photo 2017 jest aktualna nauka w takiej placówce, co należy poświadczyć w formularzu zgłoszeniowym.
W kategorii Portfolio przyznana zostanie jedna nagroda.
Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody ustanowione przez „Press”.

Art. 5.
Nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe fundowane są przez sponsorów konkursu. Sponsorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma.

Art. 6.
Prace na konkurs przyjmuje redakcja miesięcznika „Press” do 4 kwietnia 2017 roku. Mogą je przysyłać autorzy zdjęć bądź redakcje/agencje ich reprezentujące.
W sytuacji, gdy na konkurs zostanie zgłoszonych więcej prac jednego autora, niż dopuszcza regulamin (np. w wyniku zdublowania się zgłoszenia fotoreportera i agencji go reprezentującej), o tym, które zdjęcia pozostają jako zgłoszone, decyduje ich autor po konsultacji z redakcją „Press”.

Art. 7.
Maksymalnie do konkursu można zgłosić:
– pięć pojedynczych fotografii jednego autora (zgłaszający sam decyduje, w których kategoriach zgłasza prace i ile, ale liczba wszystkich zdjęć pojedynczych nadesłanych przez jednego autora nie może przekroczyć pięciu),
– trzy fotoreportaże jednego autora, przy czym liczba zdjęć w jednym fotoreportażu nie może przekroczyć ośmiu, a dwa ostatnie zdjęcia do fotoreportażu muszą być wykonane w terminie objętym tym regulaminem (zgłaszający sam decyduje, w których kategoriach zgłasza fotoreportaże i ile, lecz liczba wszystkich nadesłanych fotoreportaży jednego autora nie może przekroczyć trzech).
Uczestnictwo tego samego autora w części konkursowej dotyczącej zdjęć pojedynczych nie wyklucza jego uczestnictwa w części konkursowej dotyczącej fotoreportaży – i odwrotnie.
Jednak dana fotografia może zostać zgłoszona tylko raz i tylko w jednej kategorii, czyli fotografia zgłoszona w zdjęciach pojedynczych nie może stanowić równocześnie składowej fotoreportażu przysłanego na konkurs.
– dwa projekty dokumentalne danego autora, przy czym liczba zdjęć w projekcie musi wynosić od 15 do 30, z czego minimum cztery zdjęcia muszą być wykonane w terminie objętym tym regulaminem. Prace zgłoszone w tej kategorii są traktowane jako spójne dzieło, pojedyncze zdjęcia nie mogą być przesuwane do innych kategorii ani oceniane. Projekt może mieć jednego lub więcej autorów
– jedno portfolio danego autora składające się ze zdjęć spełniających wymogi regulaminu, przy czym liczba zdjęć w portfolio nie może przekraczać 15.
Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia (fotoreportażu, projektu) do konkursu jest wypełnienie i wysłanie do 4 kwietnia 2017 roku formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.grandpressphoto.pl – oddzielnego dla każdego zdjęcia, fotoreportażu, projektu i portfolio – i zatwierdzenie go poprzez kliknięcie przesłanego linku na podany w formularzu adres. Po wykonaniu tych czynności zgłaszający powinien otrzymać e-mailowo potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia.
Do każdego zdjęcia pojedynczego, do każdego fotoreportażu, do każdego projektu i do każdego portfolio musi być wypełniony oddzielny formularz. Prace bez formularzy nie są uwzględniane.

Art. 8.
Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
1. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:
– rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 3000 px,
– RGB lub grey scale,
– dopuszczalny format: JPG z maksymalną jakością.
2. Zasady nazywania zgłaszanych zdjęć pojedynczych, fotoreportaży i projektów.
a) Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której zdjęcie zostaje zgłoszone, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Jako pierwszą literę nazwy zdjęcia pojedynczego należy więc wstawić stosownie:
W – kategoria Wydarzenia,
Z – kategoria Życie codzienne,
L – kategoria Ludzie,
S – kategoria Sport,
R – kategoria Środowisko,
K – kategoria Kultura i rozrywka,
P – kategoria Portret.
(Przykładowa nazwa zdjęcia: W1234ABC.jpg).
Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących.
b) Każdy zgłoszony na konkurs fotoreportaż musi być przesłany jako oddzielny folder z własną nazwą składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której fotoreportaż zostaje zgłoszony, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Jako pierwszą literę nazwy folderu należy więc wstawić stosownie:
W – kategoria Wydarzenia,
Z – kategoria Życie codzienne,
L – kategoria Ludzie,
R – kategoria Środowisko.
(Przykładowa nazwa folderu: Labcd123).
Oprócz nazwy folder nie może zawierać żadnych danych identyfikujących. Zdjęcia składające się na fotoreportaż w każdym folderze muszą mieć takie nazwy, aby jury nie miało wątpliwości co do ich kolejności w fotoreportażu. Najlepiej, by nazwy te były jakoś powiązane z nazwą folderu dla lepszej ich identyfikacji.
c) Każdy zgłoszony do konkursu projekt dokumentalny musi być przesłany jako oddzielny folder z własną nazwą składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwsza musi być duża litera D. Kolejne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr. Zdjęcia w danym folderze powinny mieć takie nazwy, by nie było wątpliwości co do ich kolejności i przynależności do dodanego projektu (przykładowa nazwa folderu: Dabcd123).
d) Każde zgłoszone do konkursu portfolio musi być przesłane jako oddzielny folder z własną nazwą składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwsza musi być duża litera Y. Kolejne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr. Zdjęcia w danym folderze powinny mieć takie nazwy, by nie było wątpliwości co do ich przynależności do dodanego portfolio (przykładowa nazwa folderu: Yabcd123).
3. Zdjęcia przygotowane na konkurs należy przesyłać do godz. 24 dnia 4 kwietnia 2017 roku za pośrednictwem strony internetowej.
Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza za pomocą linku przesłanego w wiadomości e-mail zgłaszający zostanie przekierowany na stronę z informacją o zakończeniu procesu zgłoszenia – pod nią znajduje się link do panelu wgrywania zdjęć (link zostanie też przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej zakończenie procesu składania formularza).
Po wejściu w link prowadzący do panelu wgrywania zdjęć wyświetla się strona z przyciskami „Wybierz zdjęcie” i „Wyślij zdjęcie”. Przycisków będzie tyle, ile zdjęć zostało zgłoszonych w formularzu. Po wybraniu zdjęcia należy kliknąć przycisk „Wyślij zdjęcie”.
Podczas wgrywania się jednego zdjęcia można jednocześnie wysyłać kolejne. Po udanym wgraniu pracy konkursowej ukaże się znak zielony, jeśli wystąpił błąd – ukaże się wykrzyknik. W tym drugim wypadku należy ponowić procedurę wyboru i wysłania zdjęcia.
W przypadku wgrania błędnego zdjęcia można je usunąć, klikając „x” obok nazwy zdjęcia po wgraniu. W przypadku zerwania połączenia internetowego lub innych problemów zdjęcia można wgrać ponownie, wchodząc do panelu za pomocą linku zawartego w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie. Po zakończeniu wgrywania zdjęć należy kliknąć „Przesyłanie zakończone”.
W razie problemów technicznych z przesłaniem zdjęć redakcja „Press” zapewnia pomoc dyżurnego administratora (telefon: 601 745 005, 604 621 023, e-mail: [email protected]).
Natomiast na wszelkie pytania związane z regulaminem, niedotyczące spraw technicznych, odpowiada warszawska redakcja „Press” pod numerem 22 33 48 333.
4. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Art. 9.
Na konkurs mogą być zgłoszone zarówno zdjęcia pojedyncze, fotoreportaże i projekty opublikowane w prasie bądź Internecie, jak też te, które nie zostały jeszcze opublikowane – jednakże zostały wykonane z zamiarem publikacji.

Art. 10.
Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
W razie wątpliwości co do autentyczności fotografii autor ma obowiązek w ciągu 48 godzin od informacji od organizatora przedstawić jemu i jury plik źródłowy danego zdjęcia. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić, zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane.

Art. 11.
W ramach oddzielnego konkursu-podkategorii Photo Book będą oceniane książki fotograficzne polskich fotografów/kolektywów/agencji, które zostały wydane po raz pierwszy w 2016 roku. Książki powinny prezentować fotografię reporterską i dokumentalną. Jury będzie oceniać książki pod względem edytorskim, merytorycznym i poziomu prezentowanej fotografii.
W kategorii Photo Book zostanie wręczona nagroda Photo Book of The Year 2016.
Orgnizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
Książki na konkurs należy dostarczyć (osobiście, pocztą bądź kurierem) na adres: „Press”, ul. Banderii 4/200, 01-164 Warszawa do 4 kwietnia 2017 roku (w przypadku przesyłek pocztowych/kurierskich obowiązuje data nadania).
Do każdej książki należy dołączyć informację z danymi: autor książki (zdjęć i ewentualnych tekstów), wydawca, miesiąc wydania, krótki opis idei publikacji.

Art. 12.
Jury Grand Press Photo obraduje nad wyborem nagrodzonych zdjęć w dwóch etapach, na żadnym z nich członkowie jury nie są informowani przez organizatorów, kim są autorzy nadesłanych zdjęć. Redakcja „Press” określa termin i miejsce obrad jury.

Art. 13.
W etapie pierwszym jury składające się z profesjonalnych fotografów i fotoedytorów zaproszonych przez miesięcznik „Press” ocenia wszystkie nadesłane zdjęcia pojedyncze, fotoreportaże i projekty dokumentalne i nominuje do finału:
a) do 70 najlepszych pojedynczych fotografii – kierując się zasadą, że w każdej kategorii do finału przechodzi maksymalnie 10 zdjęć. W uzasadnionych okolicznościach jury może odstąpić od tej zasady i zakwalifikować w którejś z kategorii więcej niż 10 zdjęć, z tym że liczba wszystkich finałowych prac nie może przekroczyć 70.
W uzasadnionych przypadkach jury ma prawo przenieść zdjęcia z kategorii, do której je nadesłano, do bardziej odpowiedniej.
Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału ani jednego zdjęcia.
b) Do 12 najlepszych fotoreportaży – kierując się zasadą, że w każdej kategorii do finału przechodzą maksymalnie 3 fotoreportaże. W uzasadnionych okolicznościach jury może odstąpić od tej zasady i zakwalifikować w którejś z kategorii więcej niż 3 fotoreportaże, z tym że liczba wszystkich finałowych fotoreportaży nie może przekroczyć 12.
Jury może wybrać z fotoreportażu zdjęcie i nominować je jako pojedyncze – niekoniecznie zachowując zgodność kategorii.
Jury ma prawo ingerować w liczbę zdjęć w fotoreportażu, czyli jeżeli jest to uzasadnione, nominować do finału reportaż o mniejszej liczbie zdjęć, niż zgłoszono.
Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału ani jednego fotoreportażu.
c) Do 5 projektów dokumentalnych; jury może zdecydować, że nie kwalifikuje do finału ani jednego projektu dokumentalnego.
d) Maksymalnie 3 portfolia; jury może zdecydować, że nie kwalifikuje do finału ani jednego portfolia.
1. Podstawą kwalifikacji zdjęć, fotoreportaży, projektów dokumentalnych i portfoliów przez jury jest głosowanie.
2. Zasady głosowania nad zdjęciami, fotoreportażami, projektami dokumentalnymi i portfoliami mającymi przejść do finału w poszczególnych kategoriach jury ustala we własnym gronie – jednakże każde ze zdjęć i każdy z fotoreportaży, projektów dokumentalnych oraz każde portfolio przechodzące do drugiego etapu prac jury powinny mieć poparcie większości głosujących.
3. Organizacyjnie pracami jury preselekcyjnego kieruje członek jury wskazany przez miesięcznik „Press”.

Art. 14.
W drugim etapie jury – na czele z przewodniczącym, który jest zapraszany przez miesięcznik „Press” spośród laureatów konkursu World Press Photo – dokonuje wyboru zwycięskich fotografii pojedynczych i fotoreportaży w poszczególnych kategoriach oraz projektów dokumentalnych i portfolio, a także Zdjęcia Roku. Decydujący głos w wyborze nagród ma przewodniczący jury po wysłuchaniu szczegółowych opinii członków jury i przeprowadzeniu dyskusji.
Przewodniczący jury ma wgląd we wszystkie nadesłane na konkurs prace i jeżeli nie uczestniczy w w pierwszym etapie obrad, może po nim dodatkowo nominować do finału maksymalnie pięć pojedynczych zdjęć i trzy fotoreportaże oraz jeden projekt dokumentalny i portfolio.

Art. 15.
Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu uroczystego ogłoszenia werdyktu konkursu podczas pokonkursowej gali.

Art. 16.
Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Grand Press Photo.

Art. 17.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.

Art. 18.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu Grand Press 2017 jest Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mazowieckiej 63/2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do konkursu, przesyłania informacji o konkursie oraz wydania nagród w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
Dane twórców materiałów nagrodzonych w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu oraz upublicznione w mediach w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o pracy konkursowej za zgodą osób, których dane dotyczą.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w konkursie.
W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press i podmiotów trzecich.

Art. 19.
Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.

Art. 20.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez uczestników konkursu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.

Art. 21.
Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej i w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

Warszawa – Poznań, w lutym 2017 roku

Formularze:

Zgłoszenie pojedynczego zdjęcia

Zgłoszenie fotoreportażu

Zgłoszenie projektu dokumentalnego

Zgłoszenie portfolio

Opis kategorii Grand Press Photo 2017 – zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże

Wydarzenia – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące bieżące i ważne wydarzenia polityczne, ekonomiczne, konflikty zbrojne, zdarzenia o charakterze społecznym czy kryminalnym itp. mające charakter newsowy, a także ich następstwa. Głównym kryterium w tej kategorii jest ważność i newsowość uchwyconego obrazu.

Życie codzienne – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące różne, ciekawe aspekty życia człowieka (zbiorowości) zaobserwowane przez fotografa, które często pozostają niezauważone. Spojrzenie na codzienność z innej perspektywy.

Ludzie – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące ludzi bądź zbiorowości w naturalnych bądź niecodziennych, uchwyconych przez fotografa sytuacjach. Bohaterami zdjęć mogą być osoby zarówno znane, jak i nieznane.

Sport – zdjęcia odnoszące się do wszystkich dziedzin sportu – zawodowego, amatorskiego, na poziomie rywalizacji i rekreacji. Mogą to być zarówno fotografie, na których uchwycono konkretny moment podczas zmagań sportowych, jak i fotografie obrazujące sport i sportowców w szerszym ujęciu.

Środowisko – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące zarówno przyrodę, jej znaczenie dla życia człowieka, jak i wpływ działań człowieka na środowisko naturalne.

Kultura i rozrywka – zdjęcia prezentujące wydarzenia bądź miejsca związane z kulturą i szeroko rozumianą rozrywką (np. festiwale, eventy), uczestników takich wydarzeń, ich przebieg, ciekawe sytuacje. W tej kategorii nie chodzi o dokumentację jakichkolwiek spektakli.

Portret – zdjęcia zapozowane, wykonane np. podczas sesji osobom prywatnym lub publicznym (ze świata polityki, sztuki, kultury czy biznesu) oraz grupom osób.