Regulamin

Aneks nr 2
do regulaminu Grand Press Photo 2024
NAGRODA INTERNAUTÓW

Art. 1.
Magazyn „Press” w ramach Grand Press Photo 2024 wprowadza kategorię Nagroda Internautów.

Art. 2.
W ramach kategorii Nagroda Internautów przyznana zostanie jedna nagroda główna dla najlepszego zdaniem internautów zdjęcia spośród zdjęć nominowanych do finału przez międzynarodowe jury konkursu Grand Press Photo 2024 w grupie zdjęć single i stories.
Wysokość nagrody określa organizator.

Art. 3.
Zdjęcia, na które można głosować, oraz formularz głosowania dostępne są na stronach organizatora www.press.pl oraz www.grandpressphoto.pl

Art. 4.
Uprawnionym do głosowania jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Głosujący ma prawo oddać jeden głos na wybrane jedno zdjęcie spośród zdjęć nominowanych w grupie zdjęć pojedynczych oraz fotoreportaży.

Art. 5.
Głosowanie rozpocznie się 14 maja 2024 r. o godzinie 6:30 i potrwa do 21 maja 2024 r. do godziny 23:59.

Art. 6.
W sprawie ogłoszenia wyników, praw licencyjnych, naruszenia dóbr czy przetwarzania danych osobowych stosuje się adekwatne artykuły Regulaminu Grand Press Photo 2024.

Warszawa, luty 2024 r.

Aneks nr 1
do regulaminu Grand Press Photo 2024
NAGRODA ZDJĘCIE XX-LECIA

Art.1.
Fundacja Grand Press i magazyn „Press” w ramach Grand Press Photo 2024 wprowadza kategorię Zdjęcie XX-lecia.

Art. 2.
W ramach wprowadzonej kategorii przyznana zostanie jedna nagroda główna – tytuł Zdjęcia XX-lecia konkursu Grand Press Photo – dla najlepszego zdaniem internautów zdjęcia spośród 19 Zdjęć Roku poprzednich edycji konkursu.

Art. 3.
Zdjęcia, na które można głosować oraz formularz głosowania dostępne są na stronie konkursu https://glosowanie.grandpressphoto.pl/

Art. 4.
Uprawnionym do głosowania jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Głosujący ma prawo oddać jeden głos na wybrane jedno zdjęcie. Organizator zastrzega sobie prawo do uznania za ważne maksymalnie 2 głosy z jednego adresu IP.

Art. 5.
Głosowanie rozpocznie się 23 kwietnia 2024 r. o godzinie 6:30 i potrwa do 10 maja 2024 r. do godziny 23:59.

Art. 5.
W sprawie ogłoszenia wyników, praw licencyjnych, naruszenia dóbr czy przetwarzania danych osobowych stosuje się adekwatne artykuły Regulaminu Grand Press Photo 2024.

Warszawa, 15 kwietnia 2024 r.

Regulamin konkursu Grand Press Photo 2024

Art. 1.
Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), KRS: 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 (dalej „Organizator”) oraz Fundacja Grand Press przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), KRS: 0000463363, NIP: 779-24-13-921, ogłaszają Grand Press Photo 2024 – ogólnopolski konkurs fotografii reporterskiej, w którym oceniane będą zdjęcia zawodowych fotografów wykonane między 1 kwietnia 2023 roku a 31 marca 2024 roku – z zamiarem publikacji w mediach.
Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się fotografią reporterską zawodowo, czyli dla fotoreporterów zatrudnionych w redakcjach mediów bądź w agencjach fotograficznych oraz dla fotografów freelancerów robiących zdjęcia na potrzeby redakcji medialnych lub agencji informacyjnych/fotograficznych.

Art. 2.
W konkursie przyznawana jest główna nagroda Grand Press Photo za Zdjęcie Roku.
Zostanie nim fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, niepozbawiona oryginalnej wizji autora, wykonana przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera.
Zdjęcie Roku zostanie wybrane spośród prac nadesłanych w grupie zdjęć pojedynczych i reportaży. Musi zostać wykonane w terminie objętym regulaminem konkursu – czyli między 1 kwietnia 2023 roku a 31 marca 2024 roku.

Art. 3.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są corocznie przez Organizatora i podawane do publicznej wiadomości.
Efektem konkursu może być wystawa pokonkursowa obejmująca prace, które zostały nominowane do finału konkursu.

Art. 4.
Oprócz nagrody głównej przyznane zostaną nagrody w kategoriach:
1. Single:
– Current Events
– Climate, responsibility
– People
– Culture, hobby, sport
– Own Vision
2. Stories:
– Current Events
– Climate, responsibility
– People
Wśród zdjęć single w każdej kategorii mogą zostać przyznane nagrody: pierwsza, druga i trzecia.
Wśród stories w każdej kategorii mogą zostać przyznane nagrody: pierwsza i druga.
Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia w dowolnym czasie nagród dodatkowych, w tym we współpracy z partnerami i/lub sponsorami konkursu.

Art. 5.
Osobnymi kategoriami są:
1. Documentary Project
Za projekt dokumentalny uważa się materiał zdjęciowy dotyczący tematyki z obszaru m.in. życia społecznego, politycznego, gospodarczego, historii, kultury itp. oraz mający walor informacyjno-poznawczy. Praca musi być wynikiem długoterminowego (w ciągu co najmniej dwóch lat kalendarzowych) zajmowania się autora wybranym tematem.
Do konkursu nie kwalifikują się projekty dokumentalne, które w całości lub części były już nominowane do finału bądź nagrodzone w poprzednich edycjach Grand Press Photo.
W kategorii Documentary Project mogą zostać przyznane nagrody: pierwsza i druga.
2. Young Poland.
Zdjęcia do tej kategorii mogą zgłaszać fotografowie pełnoletni, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia, a mogą wykazać się już dorobkiem fotograficznym i nigdy wcześniej nie startowali w konkursie Grand Press Photo. Decydując się na zgłoszenie zdjęć do kategorii Young nie można zgłosić jednocześnie zdjęć do głównych kategorii konkursowych. Zdjęcia zgłaszane do tej kategorii muszą reprezentować fotografię reporterską.
W ramach kategorii Young Poland mogą zostać przyznane nagrody:
– W kategorii single – nagroda główna i wyróżnienie
– W kategorii stories– nagroda główna i wyróżnienie

Art. 6.
Wysokość nagród określa organizator. Nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe fundowane są przez sponsorów konkursu. Sponsorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród głównych i to kto je otrzyma. Wyjątek stanowią nagrody dodatkowe od sponsorów konkursu.

Art. 7.
Prace na konkurs przyjmuje Organizator do 4 kwietnia 2024 roku do godz. 23:59. Mogą je przysyłać autorzy zdjęć bądź redakcje/agencje ich reprezentujące.
W sytuacji, gdy na konkurs zostanie zgłoszonych więcej prac jednego autora, niż dopuszcza regulamin (np. w wyniku zdublowania się zgłoszenia fotoreportera i agencji go reprezentującej), o tym, które zdjęcia pozostają jako zgłoszone, decyduje ich autor po konsultacji z Organizatorem. W przypadku braku kontaktu z autorem, decyzję o odrzuceniu zdublowanych i/lub nadmiarowych zgłoszeń podejmie Organizator.

Art. 8.
1. Maksymalnie w konkursie jeden autor może mieć zgłoszonych:
a) pięć pojedynczych fotografii,
b) trzy fotoreportaże, przy czym liczba zdjęć w jednym fotoreportażu nie może przekroczyć ośmiu, a co najmniej dwa muszą być wykonane w terminie objętym regulaminem konkursu, czyli między 1 kwietnia 2023 roku a 31 marca 2024 roku.
c) dwa projekty dokumentalne, przy czym liczba zdjęć w projekcie musi wynosić od 15 do 30, z czego minimum cztery zdjęcia muszą być wykonane w terminie objętym tym regulaminem, czyli między 1 kwietnia 2023 roku a 31 marca 2024 roku.
Prace zgłoszone w tej kategorii są traktowane jako spójne dzieło, pojedyncze zdjęcia nie mogą być przesuwane do innych kategorii ani oceniane. Projekt dokumentalny może mieć jednego lub więcej autorów.
Uczestnictwo tego samego autora w części konkursowej dotyczącej zdjęć pojedynczych nie wyklucza jego uczestnictwa w części konkursowej dotyczącej fotoreportaży oraz projektów dokumentalnych. Jednak dana fotografia może zostać zgłoszona do konkursu tylko raz i tylko w jednej kategorii. Jeśli w poprzedniej edycji konkursu autor zgłosił fotografię, to nie może być ona zgłoszona ponownie np. w ramach fotoreportażu i/lub projektu dokumentalnego.
d) W kategorii Young Poland (dla osób między 18. a 26. rokiem życia, niestartujących w pozostałych kategoriach konkursowych).
– trzy zdjęcia pojedyncze
– dwa fotoreportaże, przy czym liczba zdjęć w fotoreportażu nie może przekroczyć ośmiu, a co najmniej dwa muszą być wykonane w terminie objętym regulaminem konkursu, czyli między 1 kwietnia 2023 roku a 31 marca 2024 roku.

Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia/fotoreportażu/projektu do konkursu jest wypełnienie i wysłanie do 4 kwietnia 2024 roku do godz. 23:59 formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.grandpressphoto.pl – oddzielnego dla każdego zdjęcia, fotoreportażu i projektu – i zatwierdzenie go poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany w formularzu adres. Po wykonaniu tych czynności zgłaszający powinien otrzymać e-mailowo potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia.
Do każdego zdjęcia pojedynczego, do każdego fotoreportażu i do każdego projektu musi być wypełniony oddzielny formularz. Prace bez formularzy nie będą uwzględniane.

Art. 9.
Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
1. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:
– rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 3000 px,
– RGB lub grey scale,
– dopuszczalny format: JPG z maksymalną jakością.
2. Zasady nazywania zgłaszanych zdjęć:
a) Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której zdjęcie zostaje zgłoszone, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Jako pierwszą literę nazwy zdjęcia pojedynczego należy więc wstawić odpowiednio:
C – Current Events
R – Climate, responsibility
P – People
H – Culture, hobby, sport
O – Own Vision
(Przykładowa nazwa zdjęcia: C1234ABC.jpg).
Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących.
b) Każdy zgłoszony na konkurs fotoreportaż musi być przesłany jako oddzielny folder z własną nazwą składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której fotoreportaż zostaje zgłoszony, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Jako pierwszą literę nazwy folderu należy więc wstawić odpowiednio:
C – Current Events
R – Climate, responsibility
P – People
(Przykładowa nazwa folderu: Pabcd123).
Oprócz nazwy folder nie może zawierać żadnych danych identyfikujących. Zdjęcia składające się na fotoreportaż w każdym folderze muszą mieć takie nazwy, aby jury nie miało wątpliwości co do ich kolejności w fotoreportażu. Najlepiej, by nazwy te były jakoś powiązane z nazwą folderu dla lepszej ich identyfikacji.
c) Każdy zgłoszony do konkursu projekt dokumentalny musi być przesłany jako oddzielny folder z własną nazwą składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwsza musi być duża litera D. Kolejne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr (przykładowa nazwa folderu: Dabcd123).
d) Dla kategorii Young Poland:
– Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera Y, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr. Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących.
– Każdy zgłoszony na konkurs fotoreportaż musi być przesłany jako oddzielny folder z własną nazwą składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera Y, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr (przykładowa nazwa folderu: Yabcd123). Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących.
3. Zdjęcia przygotowane na konkurs należy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej www.grandpressphoto.pl.
Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza za pomocą linku przesłanego w wiadomości e-mail zgłaszający zostanie przekierowany na stronę z informacją o zakończeniu procesu zgłoszenia – pod nią znajduje się link do panelu wgrywania zdjęć (link zostanie też przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej zakończenie procesu składania formularza).
Po wejściu w link prowadzący do panelu wgrywania zdjęć wyświetla się strona z przyciskami „Wybierz zdjęcie” i „Wyślij zdjęcie”. Przycisków będzie tyle, ile zdjęć zostało zgłoszonych w formularzu. Po wybraniu zdjęcia należy kliknąć przycisk „Wyślij zdjęcie”.
Podczas wgrywania się jednego zdjęcia można jednocześnie wysyłać kolejne. Po udanym wgraniu pracy konkursowej ukaże się znak zielony, a jeśli wystąpił błąd – ukaże się czerwony wykrzyknik.
W tym drugim wypadku należy ponowić procedurę wyboru i wysłania zdjęcia.
W przypadku wgrania błędnego zdjęcia można je usunąć, klikając „x” obok nazwy zdjęcia po wgraniu. W przypadku zerwania połączenia internetowego lub innych problemów zdjęcia można wgrać ponownie, wchodząc do panelu za pomocą linku zawartego w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie. Po zakończeniu wgrywania zdjęć należy kliknąć „Przesyłanie zakończone”.
W razie problemów technicznych z przesłaniem zdjęć Organizator zapewnia pomoc dyżurnego administratora (telefon: 601 745 005, e-mail: [email protected]).
Wszelkie pytania związane z regulaminem, niedotyczące spraw technicznych, odpowiada przedstawiciel Organizatora pod numerem telefonu: 22 33 48 333.
4. Zdjęcia i zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Art. 10.
Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na: rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
UWAGA: Wyjątek stanowi kategoria „Own Vision”, w której dopuszczalne są wszelkie zabiegi postprodukcyjne.
Po informacji o zakwalifikowaniu się zdjęć do finału konkursu autor, na wezwanie Organizatora, ma obowiązek w ciągu 72 godzin udostępnić plik źródłowy każdego zdjęcia. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić, zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane.

Art. 11.
W ramach oddzielnej kategorii: Photo Book w konkursie będą oceniane książki fotograficzne polskich fotografów/kolektywów/agencji, które zostały wydane po raz pierwszy w 2023 roku. Mogą je zgłaszać autorzy, wydawcy lub agencje fotograficzne. Książki powinny prezentować fotografię reporterską i dokumentalną. Jury będzie je oceniać pod względem edytorskim, merytorycznym i poziomu prezentowanej fotografii, a także spójności wydania z tematyką publikowanej fotografii.
W kategorii Photo Book zostanie wręczona nagroda Photo Book of The Year 2023. Jury ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku, gdy poziom przesłanych na konkurs publikacji będzie zbyt niski.
Organizator ma prawo ustanowienia dodatkowych wyróżnień w tej kategorii.
W przypadku nie zgłoszenia na konkurs minimum 10 książek fotograficznych, Organizator ma prawo odstąpić od przeprowadzenia konkursu na Photo Book of The Year 2023.
Książki na konkurs należy dostarczyć do Organizatora na adres: „Press”, ul. Świętokrzyska 30 lok. 150, 00-116 Warszawa pocztą, osobiście lub kurierem (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00) – do 4 kwietnia 2024 roku (w przypadku przesyłek kurierskich obowiązuje data nadania).
Do każdej książki należy dołączyć informację z danymi: autor książki (zdjęć i ewentualnych tekstów), dane kontaktowe do autora (numer telefonu, adres e-mail), wydawca, miesiąc wydania, krótki opis idei publikacji.

Art. 12.
Nad wyborem nagrodzonych zdjęć obraduje Jury Grand Press Photo, którego skład Organizator publikuje na stronie www konkursu – www.grandpressphoto.pl.
Na żadnym etapie wyłaniania laureatów konkursu członkowie jury nie są informowani przez organizatorów, kim są autorzy nadesłanych zdjęć. Organizator określa termin i miejsce obrad jury.
Organizator ma prawo ustanowienia dodatkowych kategorii konkursowych.

Art. 13.
Jury składające się z profesjonalnych fotografów, fotoedytorów, wykładowców fotografii, kuratorów wystaw fotograficznych oraz wydawców photo booków zaproszonych przez Organizatora ocenia wszystkie nadesłane zdjęcia pojedyncze, fotoreportaże i projekty dokumentalne i nominuje do finału:
a) do 50 najlepszych pojedynczych fotografii – kierując się zasadą, że w każdej kategorii nominowanych może być maksymalnie 10 zdjęć. W uzasadnionych okolicznościach jury może odstąpić od tej zasady i nominować w którejś z kategorii więcej niż 10 zdjęć, z tym że liczba wszystkich nominowanych w konkursie prac nie może przekroczyć 50.
W uzasadnionych przypadkach jury ma prawo przenieść zdjęcia z kategorii, do której je nadesłano, do bardziej odpowiedniej.
Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie nominuje ani jednego zdjęcia.
b) Do 12 najlepszych fotoreportaży – kierując się zasadą, że w każdej kategorii nominowane mogą być maksymalnie 3 fotoreportaże. W uzasadnionych okolicznościach jury może odstąpić od tej zasady i nominować w którejś z kategorii więcej niż 3 fotoreportaże, z tym że liczba wszystkich finałowych fotoreportaży nie może przekroczyć 12.
Jury może wybrać z fotoreportażu zdjęcie i nominować je jako pojedyncze – niekoniecznie zachowując zgodność kategorii.
Jury ma prawo do edycji fotoreportażu, tzn. do ingerowania w liczbę i kolejność zdjęć w fotoreportażu.
Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie nominuje żadnego fotoreportażu.
c) Do 5 projektów dokumentalnych; jury może zdecydować, że nie nominuje żadnego projektu dokumentalnego.
d) Dla kategorii Young Poland:
– maksymalnie 10 zdjęć pojedynczych
– maksymalnie 3 fotoreportaże.
1. Jury ma prawo wybrać z fotoreportażu jedno zdjęcie i nominować je jako pojedyncze. Jury ma prawo nie nominować żadnej pracy w danej kategorii.
2. Podstawą nominacji do finału zdjęć, fotoreportaży i projektów dokumentalnych przez jury jest głosowanie.
3. Zasady głosowania nad zdjęciami, fotoreportażami i projektami dokumentalnymi w poszczególnych kategoriach jury ustala we własnym gronie – jednakże każde ze zdjęć i każdy z fotoreportaży oraz projektów dokumentalnych nominowanych do finału powinny mieć poparcie większości głosujących.
4. Pracami Jury Grand Press Photo kieruje przewodniczący, który jest zapraszany przez Organizatora spośród laureatów konkursu World Press Photo. Przewodniczący wspólnie z członkami jury dokonuje wyboru zwycięskich fotografii pojedynczych i fotoreportaży w poszczególnych kategoriach oraz projektów dokumentalnych, a także Zdjęcia Roku. Decydujący głos w wyborze nagród ma przewodniczący jury po wysłuchaniu szczegółowych opinii członków jury i przeprowadzeniu dyskusji.

Art. 14.
Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu uroczystego ogłoszenia werdyktu konkursu.

Art. 15.
Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Grand Press Photo.

Art. 16.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.

Art. 17.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, J. H. Dąbrowskiego 75/66, kod pocztowy: 60-523, Organizator konkursu.
Administrator zapewnia, że dołożył wszelkich starań do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji konkursu. Kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora: [email protected] lub listownie na adres siedziby administratora.
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji konkursu. Cele przetwarzania danych osobowych to: zebranie zgłoszeń do konkursu, przesyłanie informacji o konkursie, kontakt z uczestnikami konkursu, zaproszenie na galę pokonkursową (osób nominowanych do finału), wydanie nagród w konkursie (osobom nagrodzonym), podanie do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, media) imion i nazwisk osób nominowanych i nagrodzonych, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji oraz wykonanie niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.
4. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:
a) dostępu do podanych danych osobowych,
b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
6. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.
7. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora konkursu wynikających z regulaminu i przepisów prawa (np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych).
8. Tylko w przypadku wyrażenia osobnej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press sp. z o.o. sp. k. i podmiotów trzecich do czasu jej wycofania.

Art. 18.
Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.

Art. 19.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, pod warunkiem że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.

Art. 20.
Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej konkursu i w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

Warszawa, luty 2024 roku

Zgłoś się

Opis kategorii Grand Press Photo 2024 – single, stories, Documentary Project, Young Poland

Current Events – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące bieżące i ważne wydarzenia polityczne, ekonomiczne, konflikty zbrojne, zdarzenia o charakterze społecznym czy kryminalnym itp. mające charakter newsowy, a także ich następstwa. Głównym kryterium w tej kategorii jest ważność i newsowość uchwyconego obrazu.

Climate, responsibility – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące zarówno przyrodę, jej znaczenie dla życia człowieka, jak i wpływ jego działań człowieka na środowisko. W tej kategorii można zgłaszać również fotografie promujące ekologię i opisujące zmiany klimatu.

People – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące ludzi bądź zbiorowości w naturalnych bądź niecodziennych, uchwyconych przez fotografa sytuacjach. Bohaterami zdjęć mogą być osoby zarówno znane, jak i nieznane. Do tej kategorii można również zgłaszać portrety, czyli zdjęcia zapozowane, wykonane np. podczas sesji osobom prywatnym lub publicznym (ze świata polityki, sztuki, kultury czy biznesu) oraz grupom osób.

Culture, hobby, sport – zdjęcia prezentujące różne, ciekawe aspekty życia człowieka (zbiorowości) oraz jego zainteresowania. To również fotografie odnoszące się do wszystkich dziedzin sportu – zawodowego, amatorskiego, na poziomie rywalizacji i rekreacji, na których uchwycono konkretny moment podczas zmagań sportowych, jak i zdjęcia obrazujące sport i sportowców w szerszym ujęciu. Do tej kategorii należy również zgłaszać wydarzenia bądź miejsca związane z kulturą i szeroko rozumianą rozrywką (np. festiwale, eventy), uczestników takich wydarzeń, ich przebieg, ciekawe sytuacje.

Own Vision – zdjęcia będące osobistą wizją fotografa na temat otaczającego go świata. Fotografie w tej kategorii mogą być modyfikowane cyfrowo i odzwierciedlać wizję artystyczną autora. Nie ma tu ograniczeń dotyczących tematyki.

Projekt dokumentalny – za projekt dokumentalny uważa się materiał zdjęciowy dotyczący tematyki z obszaru m.in. życia społecznego, politycznego, gospodarczego, historii, kultury itp. oraz mający walor informacyjno-poznawczy. Praca musi być wynikiem długoterminowego (w ciągu co najmniej dwóch lat kalendarzowych) zajmowania się autora wybranym tematem.

Young Poland – zdjęcia do tej kategorii mogą zgłaszać fotografowie pełnoletni, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia, a mogą wykazać się już dorobkiem fotograficznym i nigdy wcześniej nie startowali w konkursie Grand Press Photo. Zdjęcia zgłaszane do tej kategorii muszą reprezentować fotografię reporterską. Zdjęcia zgłaszane do tej kategorii muszą reprezentować fotografię reporterską, w tym prasową bądź dokumentalną.

Warszawa, luty 2024 r.