Regulamin Grand Press Photo 2019

Regulamin konkursu Grand Press Photo 2019

Art. 1.
Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Mazowieckiej 63/2 (60-623 Poznań), KRS: 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 (dalej „Organizator”) ogłasza Grand Press Photo 2019 – ogólnopolski konkurs fotografii prasowej, w którym oceniane będą zdjęcia zawodowych fotografów wykonane między 1 kwietnia 2018 roku a 31 marca 2019 roku – z zamiarem publikacji w prasie.
Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się fotografią prasową i dokumentalną zawodowo, czyli dla fotoreporterów zatrudnionych w redakcjach mediów bądź w agencjach fotograficznych oraz dla fotografów freelancerów robiących zdjęcia na potrzeby redakcji medialnych lub agencji informacyjnych/fotograficznych.

Art. 2.
W konkursie przyznawana jest główna nagroda Grand Press Photo za Zdjęcie Roku.
Zostanie nim fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, niepozbawiona oryginalnej wizji autora, wykonana przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera.
Zdjęcie Roku zostanie wybrane spośród prac nadesłanych w grupie zdjęć pojedynczych i reportaży. Musi zostać wykonane w terminie objętym tym konkursem.

Art. 3.
Autor Zdjęcia Roku otrzyma w nagrodę 10 tys. zł.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są corocznie przez redakcję magazynu „Press” i podawane na jego łamach. Efektem konkursu będzie wystawa pokonkursowa obejmująca prace, które przeszły do finałowego etapu.

Art. 4.
Oprócz nagrody głównej przyznane zostaną nagrody w kategoriach.
1. W grupie zdjęć pojedynczych są to kategorie:
– Wydarzenia,
– Życie codzienne,
– Ludzie,
– Sport,
– Środowisko,
– Kultura i rozrywka
– Portret.
2. W grupie fotoreportaży są to kategorie:
– Wydarzenia,
– Życie codzienne,
– Ludzie,
– Środowisko
– Kultura i rozrywka.
Nagrody będą przypadały w poszczególnych kategoriach oddzielnie za zdjęcia pojedyncze i oddzielnie za fotoreportaże.
Wśród zdjęć pojedynczych w każdej kategorii mogą zostać przyznane nagrody: pierwsza, druga i trzecia.
Wśród fotoreportaży w każdej kategorii mogą zostać przyznane nagrody pierwsza i druga.
3. Oddzielną kategorią jest Projekt dokumentalny.
Jako projekt dokumentalny rozumie się materiał zdjęciowy dotyczący określonej tematyki mający charakter dokumentu. Praca musi być wynikiem długoterminowego (co najmniej w dwóch latach kalendarzowych) zajmowania się autora danym tematem. Tematycznie projekt powinien dotyczyć jakiegoś obszaru życia społecznego, politycznego, gospodarczego, historii, kultury itp. i mieć walor informacyjno-poznawczy. Do konkursu nie kwalifikują się projekty dokumentalne, które w całości lub części były już nominowane do finału bądź nagrodzone w poprzednich edycjach Grand Press Photo.
W kategorii Projekt dokumentalny mogą zostać przyznane nagrody pierwsza i druga.
Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody ustanowione przez „Press”.

Art. 5.
Nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe fundowane są przez sponsorów konkursu. Sponsorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma.

Art. 6.
Prace na konkurs przyjmuje redakcja „Press” do 3 kwietnia 2019 roku. Mogą je przysyłać autorzy zdjęć bądź redakcje/agencje ich reprezentujące.
W sytuacji, gdy na konkurs zostanie zgłoszonych więcej prac jednego autora, niż dopuszcza regulamin (np. w wyniku zdublowania się zgłoszenia fotoreportera i agencji go reprezentującej), o tym, które zdjęcia pozostają jako zgłoszone, decyduje ich autor po konsultacji z redakcją „Press”.

Art. 7.
Maksymalnie do konkursu można zgłosić:
pięć pojedynczych fotografii jednego autora (zgłaszający sam decyduje, w których kategoriach zgłasza prace i ile, ale liczba wszystkich zdjęć pojedynczych nadesłanych przez jednego autora nie może przekroczyć pięciu),
trzy fotoreportaże jednego autora, przy czym liczba zdjęć w jednym fotoreportażu nie może przekroczyć ośmiu, a dwa ostatnie zdjęcia do fotoreportażu muszą być wykonane w terminie objętym tym regulaminem (zgłaszający sam decyduje, w których kategoriach zgłasza fotoreportaże i ile, lecz liczba wszystkich nadesłanych fotoreportaży jednego autora nie może przekroczyć trzech).
Uczestnictwo tego samego autora w części konkursowej dotyczącej zdjęć pojedynczych nie wyklucza jego uczestnictwa w części konkursowej dotyczącej fotoreportaży – i odwrotnie.
Jednak dana fotografia może zostać zgłoszona tylko raz i tylko w jednej kategorii, czyli fotografia zgłoszona w zdjęciach pojedynczych nie może stanowić równocześnie składowej fotoreportażu przysłanego na konkurs.
dwa projekty dokumentalne danego autora, przy czym liczba zdjęć w projekcie musi wynosić od 15 do 30, z czego minimum cztery zdjęcia muszą być wykonane w terminie objętym tym regulaminem. Prace zgłoszone w tej kategorii są traktowane jako spójne dzieło, pojedyncze zdjęcia nie mogą być przesuwane do innych kategorii ani oceniane. Projekt może mieć jednego lub więcej autorów.
Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia (fotoreportażu, projektu) do konkursu jest wypełnienie i wysłanie do 3 kwietnia 2019 roku formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.grandpressphoto.pl – oddzielnego dla każdego zdjęcia, fotoreportażu i projektu – i zatwierdzenie go poprzez kliknięcie przesłanego linku na podany w formularzu adres. Po wykonaniu tych czynności zgłaszający powinien otrzymać e-mailowo potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia.
Do każdego zdjęcia pojedynczego, do każdego fotoreportażu i do każdego projektu musi być wypełniony oddzielny formularz. Prace bez formularzy nie są uwzględniane.

Art. 8.
Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
1. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:
– rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 3000 px,
– RGB lub grey scale,
– dopuszczalny format: JPG z maksymalną jakością.
2. Zasady nazywania zgłaszanych zdjęć pojedynczych, fotoreportaży i projektów.
a) Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której zdjęcie zostaje zgłoszone, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Jako pierwszą literę nazwy zdjęcia pojedynczego należy więc wstawić stosownie:
W – kategoria Wydarzenia,
Z – kategoria Życie codzienne,
L – kategoria Ludzie,
S – kategoria Sport,
R – kategoria Środowisko,
K – kategoria Kultura i rozrywka,
P – kategoria Portret.
(Przykładowa nazwa zdjęcia: W1234ABC.jpg).
Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących.
b) Każdy zgłoszony na konkurs fotoreportaż musi być przesłany jako oddzielny folder z własną nazwą składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której fotoreportaż zostaje zgłoszony, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Jako pierwszą literę nazwy folderu należy więc wstawić stosownie:
W – kategoria Wydarzenia,
Z – kategoria Życie codzienne,
L – kategoria Ludzie,
R – kategoria Środowisko
K – kategoria Kultura i rozrywka
(Przykładowa nazwa folderu: Labcd123).
Oprócz nazwy folder nie może zawierać żadnych danych identyfikujących. Zdjęcia składające się na fotoreportaż w każdym folderze muszą mieć takie nazwy, aby jury nie miało wątpliwości co do ich kolejności w fotoreportażu. Najlepiej, by nazwy te były jakoś powiązane z nazwą folderu dla lepszej ich identyfikacji.
c) Każdy zgłoszony do konkursu projekt dokumentalny musi być przesłany jako oddzielny folder z własną nazwą składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwsza musi być duża litera D. Kolejne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr. Zdjęcia w danym folderze powinny mieć takie nazwy, by nie było wątpliwości co do ich kolejności i przynależności do dodanego projektu (przykładowa nazwa folderu: Dabcd123).
3. Zdjęcia przygotowane na konkurs należy przesyłać do godz. 24 dnia 3 kwietnia 2019 roku za pośrednictwem strony internetowej.
Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza za pomocą linku przesłanego w wiadomości e-mail zgłaszający zostanie przekierowany na stronę z informacją o zakończeniu procesu zgłoszenia – pod nią znajduje się link do panelu wgrywania zdjęć (link zostanie też przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej zakończenie procesu składania formularza).
Po wejściu w link prowadzący do panelu wgrywania zdjęć wyświetla się strona z przyciskami „Wybierz zdjęcie” i „Wyślij zdjęcie”. Przycisków będzie tyle, ile zdjęć zostało zgłoszonych w formularzu. Po wybraniu zdjęcia należy kliknąć przycisk „Wyślij zdjęcie”.
Podczas wgrywania się jednego zdjęcia można jednocześnie wysyłać kolejne. Po udanym wgraniu pracy konkursowej ukaże się znak zielony, jeśli wystąpił błąd – ukaże się czerwony wykrzyknik. W tym drugim wypadku należy ponowić procedurę wyboru i wysłania zdjęcia.
W przypadku wgrania błędnego zdjęcia można je usunąć, klikając „x” obok nazwy zdjęcia po wgraniu. W przypadku zerwania połączenia internetowego lub innych problemów zdjęcia można wgrać ponownie, wchodząc do panelu za pomocą linku zawartego w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie. Po zakończeniu wgrywania zdjęć należy kliknąć „Przesyłanie zakończone”.
W razie problemów technicznych z przesłaniem zdjęć redakcja „Press” zapewnia pomoc dyżurnego administratora (telefon: 601 745 005, 604 621 023, e-mail: [email protected]).
Natomiast na wszelkie pytania związane z regulaminem, niedotyczące spraw technicznych, odpowiada warszawska redakcja „Press” pod numerem 22 33 48 333.
4. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Art. 9.
Na konkurs mogą być zgłoszone zarówno zdjęcia pojedyncze, fotoreportaże i projekty opublikowane w prasie bądź Internecie, jak też te, które nie zostały jeszcze opublikowane – jednakże zostały wykonane z zamiarem publikacji.

Art. 10.
Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
W razie wątpliwości co do autentyczności fotografii autor ma obowiązek w ciągu 72 godzin od wysłania informacji od organizatora przedstawić jemu i jury plik źródłowy danego zdjęcia. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić, zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane.

Art. 11.
W ramach oddzielnego konkursu-podkategorii Photo Book będą oceniane książki fotograficzne polskich fotografów/kolektywów/agencji, które zostały wydane po raz pierwszy w 2018 roku. Książki powinny prezentować fotografię reporterską i dokumentalną. Jury będzie oceniać książki pod względem edytorskim, merytorycznym i poziomu prezentowanej fotografii.
W kategorii Photo Book zostanie wręczona nagroda Photo Book of The Year 2018.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
Książki na konkurs należy dostarczyć pocztą na adres: „Press”, ul. Świętokrzyska 30/150, 01-116 Warszawa lub do redakcji osobiście/kurierem (w godz. 9.30-18.00) – do 3 kwietnia 2019 roku (w przypadku przesyłek pocztowych/kurierskich obowiązuje data nadania).
Do każdej książki należy dołączyć informację z danymi: autor książki (zdjęć i ewentualnych tekstów), dane kontaktowe do autora (numer telefonu, adres e-mail), wydawca, miesiąc wydania, krótki opis idei publikacji.

Art. 12.
Jury Grand Press Photo obraduje nad wyborem nagrodzonych zdjęć w dwóch etapach, na żadnym z nich członkowie jury nie są informowani przez organizatorów, kim są autorzy nadesłanych zdjęć. Redakcja „Press” określa termin i miejsce obrad jury.

Art. 13.
W etapie pierwszym jury składające się z profesjonalnych fotografów i fotoedytorów zaproszonych przez „Press” ocenia wszystkie nadesłane zdjęcia pojedyncze, fotoreportaże i projekty dokumentalne i nominuje do finału:
a) do 70 najlepszych pojedynczych fotografii – kierując się zasadą, że w każdej kategorii do finału przechodzi maksymalnie 10 zdjęć. W uzasadnionych okolicznościach jury może odstąpić od tej zasady i zakwalifikować w którejś z kategorii więcej niż 10 zdjęć, z tym że liczba wszystkich finałowych prac nie może przekroczyć 70.
W uzasadnionych przypadkach jury ma prawo przenieść zdjęcia z kategorii, do której je nadesłano, do bardziej odpowiedniej.
Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału ani jednego zdjęcia.
b) Do 15 najlepszych fotoreportaży – kierując się zasadą, że w każdej kategorii do finału przechodzą maksymalnie 3 fotoreportaże. W uzasadnionych okolicznościach jury może odstąpić od tej zasady i zakwalifikować w którejś z kategorii więcej niż 3 fotoreportaże, z tym że liczba wszystkich finałowych fotoreportaży nie może przekroczyć 15.
Jury może wybrać z fotoreportażu zdjęcie i nominować je jako pojedyncze – niekoniecznie zachowując zgodność kategorii.
Jury ma prawo ingerować w liczbę zdjęć w fotoreportażu, czyli jeżeli jest to uzasadnione, nominować do finału reportaż o mniejszej liczbie zdjęć, niż zgłoszono.
Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału ani jednego fotoreportażu.
c) Do 5 projektów dokumentalnych; jury może zdecydować, że nie kwalifikuje do finału ani jednego projektu dokumentalnego.
1. Podstawą kwalifikacji zdjęć, fotoreportaży i projektów dokumentalnych przez jury jest głosowanie.
2. Zasady głosowania nad zdjęciami, fotoreportażami i projektami dokumentalnymi mającymi przejść do finału w poszczególnych kategoriach jury ustala we własnym gronie – jednakże każde ze zdjęć i każdy z fotoreportaży oraz projektów dokumentalnych przechodzących do drugiego etapu prac jury powinny mieć poparcie większości głosujących.
3. Organizacyjnie pracami jury preselekcyjnego kieruje członek jury wskazany przez magazyn „Press”.

Art. 14.
W drugim etapie jury – na czele z przewodniczącym, który jest zapraszany przez „Press” spośród laureatów międzynarodowych konkursów fotograficznych – dokonuje wyboru zwycięskich fotografii pojedynczych i fotoreportaży w poszczególnych kategoriach oraz projektów dokumentalnych, a także Zdjęcia Roku. Decydujący głos w wyborze nagród ma przewodniczący jury po wysłuchaniu szczegółowych opinii członków jury i przeprowadzeniu dyskusji.
Przewodniczący jury ma wgląd we wszystkie nadesłane na konkurs prace i jeżeli nie uczestniczy w w pierwszym etapie obrad, może po nim dodatkowo nominować do finału maksymalnie pięć pojedynczych zdjęć i trzy fotoreportaże oraz jeden projekt dokumentalny.

Art. 15.
Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu uroczystego ogłoszenia werdyktu konkursu podczas pokonkursowej gali.

Art. 16.
Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Grand Press Photo.

Art. 17.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.

Art. 18.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Mazowiecka 63/2, Organizator konkursu.
Administrator zapewnia, że dołożył wszelkich starań do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji konkursu. Kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora: [email protected] lub listownie na adres siedziby administratora.
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji konkursu. Cele przetwarzania danych osobowych to: zebranie zgłoszeń do konkursu, przesyłanie informacji o konkursie, kontakt z uczestnikami konkursu, zaproszenie na galę pokonkursową (osób nominowanych do finału), wydanie nagród w konkursie (osobom nagrodzonym), podanie do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, media) imion i nazwisk osób nominowanych i nagrodzonych, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji oraz wykonanie niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.
4. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:
a) dostępu do podanych danych osobowych,
b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
6. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.
7. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora konkursu wynikających z regulaminu i przepisów prawa (np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych).
8. Tylko w przypadku wyrażenia osobnej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press sp. z o.o. sp. k. i podmiotów trzecich do czasu jej wycofania.

Art. 19.
Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.

Art. 20.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez uczestników konkursu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.

Art. 21.
Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej i w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

Warszawa – Poznań, w lutym 2019 roku

 

Formularze:

Zgłoszenie pojedynczego zdjęcia

Zgłoszenie fotoreportażu

Zgłoszenie projektu dokumentalnego

 

Aneks Nr 1
do regulaminu Grand Press Photo 2019
KATEGORIA YOUNG POLAND

Art.1.
Magazyn „Press” w ramach Grand Press Photo 2019 wprowadza kategorię Young Poland – zdjęcia do tej kategorii mogą zgłaszać fotografowie pełnoletni, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia, mogą wykazać się już dorobkiem fotograficznym i nigdy wcześniej nie startowali w konkursie Grand Press Photo. Zdjęcia zgłaszane do tej kategorii muszą reprezentować fotografię prasową bądź dokumentalną. Warunkiem udziału jest podpisanie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym.

Art. 2.
W ramach kategorii Young Poland przyznane zostaną nagrody:
1. W kategorii Zdjęcie pojedyncze – nagroda główna i wyróżnienie
2. W kategorii Fotoreportaż – nagroda główna i wyróżnienie
Wysokość nagród określa organizator.

Art. 3.
Prace na konkurs przyjmuje redakcja „Press” do 3 kwietnia 2019 roku. Jeden autor może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia pojedyncze i dwa fotoreportaże, przy czym liczba zdjęć w fotoreportażu nie może przekroczyć ośmiu. Wszystkie zdjęcia pojedyncze zgłoszone do konkursu muszą być wykonane w terminie objętym regulaminem konkursu Grand Press Photo 2019 (między 1 kwietnia 2018 roku a 31 marca 2019 roku), zaś w fotoreportażu dwa ostatnie zdjęcia do fotoreportażu muszą być wykonane w terminie objętym tym regulaminem
Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia (fotoreportażu) do konkursu jest wypełnienie i wysłanie do 3 kwietnia 2019 roku formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.grandpressphoto.pl – oddzielnego dla każdego zdjęcia i fotoreportażu – i zatwierdzenie go poprzez kliknięcie przesłanego linku na podany w formularzu adres. Po wykonaniu tych czynności zgłaszający powinien otrzymać e-mailowo potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia.
Do każdego zdjęcia pojedynczego i fotoreportażu musi być wypełniony oddzielny formularz. Prace bez formularzy nie są uwzględniane.

Art. 4.
Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
1. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:
– rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 3000 px,
– RGB lub grey scale,
– dopuszczalny format: JPG z maksymalną jakością.
2. Zasady nazywania zgłaszanych zdjęć pojedynczych i fotoreportaży.
a) Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera Y, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących.
b) Każdy zgłoszony na konkurs fotoreportaż musi być przesłany jako oddzielny folder z własną nazwą składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera Y, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Oprócz nazwy folder nie może zawierać żadnych danych identyfikujących. Zdjęcia składające się na fotoreportaż w każdym folderze muszą mieć takie nazwy, aby jury nie miało wątpliwości co do ich kolejności w fotoreportażu.
3. Zdjęcia przygotowane na konkurs należy przesyłać do godz. 24 dnia 3 kwietnia 2019 roku za pośrednictwem strony internetowej.
Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza za pomocą linku przesłanego w wiadomości e-mail zgłaszający zostanie przekierowany na stronę z informacją o zakończeniu procesu zgłoszenia – pod nią znajduje się link do panelu wgrywania zdjęć (link zostanie też przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej zakończenie procesu składania formularza).
Po wejściu w link prowadzący do panelu wgrywania zdjęć wyświetla się strona z przyciskami „Wybierz zdjęcie” i „Wyślij zdjęcie”. Przycisków będzie tyle, ile zdjęć zostało zgłoszonych w formularzu. Po wybraniu zdjęcia należy kliknąć przycisk „Wyślij zdjęcie”.
Podczas wgrywania się jednego zdjęcia można jednocześnie wysyłać kolejne. Po udanym wgraniu pracy konkursowej ukaże się znak zielony, jeśli wystąpił błąd – ukaże się wykrzyknik. W tym drugim wypadku należy ponowić procedurę wyboru i wysłania zdjęcia.
W przypadku wgrania błędnego zdjęcia można je usunąć, klikając „x” obok nazwy zdjęcia po wgraniu. W przypadku zerwania połączenia internetowego lub innych problemów zdjęcia można wgrać ponownie, wchodząc do panelu za pomocą linku zawartego w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie. Po zakończeniu wgrywania zdjęć należy kliknąć „Przesyłanie zakończone”.
W razie problemów technicznych z przesłaniem zdjęć redakcja „Press” zapewnia pomoc dyżurnego administratora (telefon: 601 745 005, 604 621 023, e-mail: [email protected]).
Natomiast na wszelkie pytania związane z regulaminem, niedotyczące spraw technicznych, odpowiada warszawska redakcja „Press” pod numerem 22 33 48 333.
4. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Art. 5.
Nominowanych i nagrody w kategorii Young Poland wybierają członkowie jury Grand Press Photo 2019. Do finału może być nominowanych:
a) maksymalnie 10 zdjęć pojedynczych
b) maksymalnie 3 fotoreportaże.
Jury ma prawo wybrać z fotoreportażu jedno zdjęcie i nominować je jako pojedyncze.
Jury ma prawo nie nominować żadnej pracy w danej kategorii.
Podstawą kwalifikacji zdjęć i fotoreportaży do finału jest głosowanie. Nagrody przyznawane są także w drodze głosowania.

Art. 6.
W sprawie ogłoszenia wyników, możliwej obróbki zdjęć, praw licencyjnych, naruszenia dóbr czy przetwarzania danych stosuje się adekwatne artykuły Regulaminu Grand Press Photo 2019.

Formularze Young Poland:

Zgłoszenie pojedynczego zdjęcia

Zgłoszenie fotoreportażu

Aneks Nr 2
do regulaminu Grand Press Photo 2019
Konkurs: ZDJĘCIE 30-LECIA

Art.1.
Magazyn „Press” w ramach Grand Press Photo 2019 ustanawia osobny konkurs: Zdjęcie 30-lecia.
Będą w nim oceniane fotografie wykonane między 4 czerwca 1989 roku a 31 marca 2019 roku, które stanowią najlepszą ilustrację transformacji ustrojowej Polski, prezentując zmiany, jakie zaszły w kraju w ciągu ostatniego 30-lecia.
W konkursie tym główny nacisk położony jest na słowo „zmiana” – nie chodzi bowiem o fotografie z jednostkowych, choćby istotnych wydarzeń, np. politycznych, lecz o fotograficzny zapis przemian w Polsce.

Art.2.
Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się fotografią prasową i dokumentalną zawodowo, czyli dla fotoreporterów zatrudnionych w redakcjach mediów bądź w agencjach fotograficznych oraz dla fotografów freelancerów.
Na konkurs przyjmowane będą wyłącznie prace autorów żyjących. Jeden autor może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć pojedynczych. Muszą one prezentować fotografię prasową bądź dokumentalną.

Art.3.
Spośród zgłoszonych prac do finału może zostać zakwalifikowane maksymalnie dziesięć zdjęć. W konkursie zostanie przyznana nagroda główna – za Zdjęcie 30-lecia.
Wysokość nagrody określa organizator.
Organizator nie wyklucza ponadto przyznania dodatkowych nagród.

Art. 4.
Prace na konkurs przyjmuje redakcja „Press” do 3 kwietnia 2019 roku.
Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia do konkursu jest wypełnienie i wysłanie do 3 kwietnia 2019 roku formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.grandpressphoto.pl – i zatwierdzenie go poprzez kliknięcie przesłanego linku na podany w formularzu adres. Po wykonaniu tych czynności zgłaszający powinien otrzymać e-mailowo potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia.
Do każdego zdjęcia musi być wypełniony oddzielny formularz. Prace bez formularzy nie będą uwzględniane.

Art. 5.
Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
1. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:
– rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 3000 px,
– RGB lub grey scale,
– dopuszczalny format: JPG z maksymalną jakością.
2. Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera T, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących.
3. Zdjęcia na konkurs można przesłać do godz. 24 dnia 3 kwietnia 2019 roku za pośrednictwem strony internetowej.
Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza za pomocą linku przesłanego w wiadomości e-mail zgłaszający zostanie przekierowany na stronę z informacją o zakończeniu procesu zgłoszenia – pod nią znajduje się link do panelu wgrywania zdjęć (link zostanie też przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej zakończenie procesu składania formularza).
Po wejściu w link prowadzący do panelu wgrywania zdjęć wyświetla się strona z przyciskami „Wybierz zdjęcie” i „Wyślij zdjęcie”. Przycisków będzie tyle, ile zdjęć zostało zgłoszonych w formularzu. Po wybraniu zdjęcia należy kliknąć przycisk „Wyślij zdjęcie”.
Podczas wgrywania się jednego zdjęcia można jednocześnie wysyłać kolejne. Po udanym wgraniu pracy konkursowej ukaże się znak zielony, jeśli wystąpił błąd – ukaże się wykrzyknik. W tym drugim wypadku należy ponowić procedurę wyboru i wysłania zdjęcia.
W przypadku wgrania błędnego zdjęcia można je usunąć, klikając „x” obok nazwy zdjęcia po wgraniu. W przypadku zerwania połączenia internetowego lub innych problemów zdjęcia można wgrać ponownie, wchodząc do panelu za pomocą linku zawartego w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie. Po zakończeniu wgrywania zdjęć należy kliknąć „Przesyłanie zakończone”.
W razie problemów technicznych z przesłaniem zdjęć redakcja „Press” zapewnia pomoc dyżurnego administratora (telefon: 601 745 005, 604 621 023, e-mail: [email protected]).
Natomiast na wszelkie pytania związane z regulaminem, niedotyczące spraw technicznych, odpowiada warszawska redakcja „Press” pod numerem 22 33 48 333.
4. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Art. 6.
Nominowanych i nagrodę w konkursie wybierają członkowie jury Grand Press Photo 2019 oraz zaproszeni specjaliści.

Art. 7.
W sprawie ogłoszenia wyników, możliwej obróbki zdjęć, praw licencyjnych, naruszenia dóbr czy przetwarzania danych stosuje się adekwatne artykuły Regulaminu Grand Press Photo 2019.

Formularz zgłoszeniowy: Zdjęcie 30-lecia

Opis kategorii Grand Press Photo 2019 – zdjęcia pojedyncze
i fotoreportaże

Wydarzenia – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące bieżące i ważne wydarzenia polityczne, ekonomiczne, konflikty zbrojne, zdarzenia o charakterze społecznym czy kryminalnym itp. mające charakter newsowy, a także ich następstwa. Głównym kryterium w tej kategorii jest ważność i newsowość uchwyconego obrazu.

Życie codzienne – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące różne, ciekawe aspekty życia człowieka (zbiorowości) zaobserwowane przez fotografa, które często pozostają niezauważone. Spojrzenie na codzienność z innej perspektywy.

Ludzie – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące ludzi bądź zbiorowości w naturalnych bądź niecodziennych, uchwyconych przez fotografa sytuacjach. Bohaterami zdjęć mogą być osoby zarówno znane, jak i nieznane.

Sport – zdjęcia odnoszące się do wszystkich dziedzin sportu – zawodowego, amatorskiego, na poziomie rywalizacji i rekreacji. Mogą to być zarówno fotografie, na których uchwycono konkretny moment podczas zmagań sportowych, jak i fotografie obrazujące sport i sportowców w szerszym ujęciu.

Środowisko – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące zarówno przyrodę, jej znaczenie dla życia człowieka, jak i wpływ działań człowieka na środowisko naturalne.

Kultura i rozrywka – zdjęcia prezentujące wydarzenia bądź miejsca związane z kulturą i szeroko rozumianą rozrywką (np. festiwale, eventy), uczestników takich wydarzeń, ich przebieg, ciekawe sytuacje. W tej kategorii nie chodzi o dokumentację jakichkolwiek spektakli.

Portret – zdjęcia zapozowane, wykonane np. podczas sesji osobom prywatnym lub publicznym (ze świata polityki, sztuki, kultury czy biznesu) oraz grupom osób.